» Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 16, 83-110 Tczew, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417290, posiadająca NIP: 593-259-32-54, REGON: 221642345.

Przekazanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji łączącej nas umowy.

Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach:

· w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”),

· w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z obowiązkami księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

· w celach kontroli i optymalizacji prowadzonych przez nas procesów gospodarczych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

· w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.c RODO),

· w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

· w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

 ·             imię i nazwisko,

·             NIP,

·             REGON,

·             adres prowadzonej działalności gospodarczej,

·             adres e-mail,

·             numer telefonu,

·             numer rachunku bankowego,

·             historia zamówień,

·             dane identyfikacyjne osób, przy pomocy których prowadzi Pani/Pan swoją działalność.

 

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić:

· naszym podwykonawcom – np. firmom informatycznym, które zapewniają działanie naszych systemów informatycznych, przewoźnikom, którzy dostarczają zamówienia na nasze zlecenie,

· podmiotom prowadzącym działalność księgową i audytorską, które mogą uzyskać wgląd w dokumentację finansową naszej Spółki, w celach kontrolnych i pomocy nam w optymalizacji procesów gospodarczych,

· organom publicznym - o ile posiadać one będą podstawę prawną do żądania od nas udostępnienia Pani/Pana danych osobowych,

· podmiotom świadczącym usługi prawnicze, doradcze, likwidatorom szkód – w przypadku konieczności dokonania analiz dokumentacji z Panią/Panem związanej i koniecznością ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

· Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Nasi pracownicy używają telefonów działających w ramach systemów Android i iOS, w związku z tym Pani/Pana dane i Pani/Pana pracowników (imię i nazwisko oraz numer telefonu) mogą być zapisywane na serwerach firm Google i Apple znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pani/Pana dane przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu wykonywanej umowy tj. do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń w celu obrony lub dochodzenia roszczeń oraz do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, jeżeli takie wystąpią.

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia) swoich danych;  usunięcia danych: jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać abyśmy je usunęli.

2) ograniczenia przetwarzania: może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, ponieważ są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

3) sprzeciwu wobec przetwarzania: ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym celu; ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; musi Pani/Pan wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania, którego dotyczy sprzeciw - przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub że Pani/Pana dane są nam niezbędnedo ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4) przenoszenia danych: ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które Pani/Pan nam dostarczył/a; może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

5) skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

Aby wykonać swoje prawa, może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem e-mail: odo@transpolonia.pl lub udać się do naszej siedziby pod adresem: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew.

Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zweryfikować, aby ustalić kim Pani/Pan jest.

Celem Grupy Kapitałowej Trans Polonia jest całkowita ochrona danych osobowych Klienta w Internecie, dlatego w tym miejscu wyjaśniamy zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Internauta może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony.