» Akcjonariat
AKCJONARIUSZ
Pan Dariusz Cegielski (bezpośrednio i poprzez Euro Investor Sp. z o.o. *)
Quercus TFI S.A.
Syntaxis Luxemburg II Capital s.a.r.l *
Nationale-Nederlanden PTE S.A.
Pozostali
liczba akcji
% akcji
liczba głosów
% głosów
9 238 728
40,44%
11 738 728
46,31%
2 624 755
11,49%
2 624 755
10,35%
2 281 378
9,99%
2 281 378
9,00%
2 100 000
9,19%
2 100 000
8,28%
6 602 850
28,90%
6 602 850
26,05%
22 847 711
100,00 %
25 347 711
100,00 %
* uwzględniono akcje własne (4.071.509 sztuk) posiadane przez Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 87 ust.5 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

STAN NA DZIEŃ 30 LIPCA 2021.

Struktura akcjonariatu
Seria
A*
B
C
D
E
F
G
H
I
Ilość
Nominał
Wartość
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
277 364
0,10 zł
27 736,40 zł
522 636
0,10 zł
52 263,60 zł
316 900
0,10 zł
31 690,00 zł
263 100
0,10 zł
26 310,00 zł
7 175 000
0,10 zł
717 500,00 zł
792 711
0,10 zł
79 271,10 zł
8 500 000
0,10 zł
850 000,00 zł
22 847 711
2 284 771,10 zł
* seria A - akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy na WZA)