» Akcjonariat
AKCJONARIUSZ
Pan Dariusz Cegielski (bezpośrednio i poprzez Euro Investor Sp. z o.o. *)
Peter Gyllenhammar AB
Nationale-Nederlanden PTE S.A.
Pozostali
liczba akcji
% akcji
liczba głosów
% głosów
10 515 123
46,02%
13 015 123
51,35%
5 161 999
22,59%
5 161 999
20,36%
2 100 000
9,19%
2 100 000
8,28%
5 070 589
22,19%
5 070 589
20,00%
22 847 711
100,00 %
25 347 711
100,00 %
* uwzględniono akcje własne (4.071.509 sztuk) posiadane przez Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 87 ust.5 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

STAN NA DZIEŃ 24 MARCA 2022.

Struktura akcjonariatu
Seria
A*
B
C
D
E
F
G
H
I
Ilość
Nominał
Wartość
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
277 364
0,10 zł
27 736,40 zł
522 636
0,10 zł
52 263,60 zł
316 900
0,10 zł
31 690,00 zł
263 100
0,10 zł
26 310,00 zł
7 175 000
0,10 zł
717 500,00 zł
792 711
0,10 zł
79 271,10 zł
8 500 000
0,10 zł
850 000,00 zł
22 847 711
2 284 771,10 zł
* seria A - akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy na WZA)