» Akcjonariat
AKCJONARIUSZ
Pan Dariusz Cegielski (bezpośrednio i poprzez Euro Investor Sp. z o.o. *)
Quercus TFI S.A.
Syntaxis Luxemburg II Capital s.a.r.l *
Nationale-Nederlanden PTE S.A.
Pozostali
liczba akcji
% akcji
liczba głosów
% głosów
9 161 528
40,10%
11 661 528
46,01%
2 632 203
11,52%
2 632 203
10,38%
2 281 378
9,99%
2 281 378
9,00%
2 100 000
9,19%
2 100 000
8,28%
6 672 602
29,20%
6 672 602
26,32%
22 847 711
100,00 %
25 347 711
100,00 %
* uwzględniono akcje własne (236.509 sztuk) posiadane przez Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 87 ust.5 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

STAN NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2020.


* Na mocy umowy zawartej w dniu 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Euro Investor oraz Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L („Umowa dot. Prawa Głosu”) przeniesione zostały na Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. Na podstawie niniejszej umowy oraz udzielonych zgodnie z nią pełnomocnictw z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału akcji serii I tj w dniu 14 lipca 2016 r., Euro Investor przeniósł na Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. prawa głosu z 253.394 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki należących do Euro Investor, co stanowi łącznie 1,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,00% plus jeden głos ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na podstawie Umowy dot. Prawa Głosu uprawnienie Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. do wykonywania prawa głosu, o którym mowa powyżej, wygasa automatycznie m.in. w przypadku, gdy łączny udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługujących Syntaxis spadnie poniżej progu 9%.
Struktura akcjonariatu
Seria
A*
B
C
D
E
F
G
H
I
Ilość
Nominał
Wartość
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
277 364
0,10 zł
27 736,40 zł
522 636
0,10 zł
52 263,60 zł
316 900
0,10 zł
31 690,00 zł
263 100
0,10 zł
26 310,00 zł
7 175 000
0,10 zł
717 500,00 zł
792 711
0,10 zł
79 271,10 zł
8 500 000
0,10 zł
850 000,00 zł
22 847 711
2 284 771,10 zł
* seria A - akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy na WZA)