» Akcjonariat
AKCJONARIUSZ
Pan Dariusz Cegielski (bezpośrednio i poprzez Euro Investor Sp. z o.o. *)
Quercus TFI S.A.
Syntaxis Luxemburg II Capital s.a.r.l
Nationale-Nederlanden PTE S.A.
Peter Gyllenhammar AB
Pozostali
liczba akcji
% akcji
liczba głosów
% głosów
9 248 728
40,48%
11 748 728
46,35%
2 519 074
11,03%
2 519 074
9,94%
2 281 378
9,99%
2 281 378
9,00%
2 100 000
9,19%
2 100 000
8,28%
1 331 142
5,83%
1 331 142
5,25%
5 367 389
23,49%
5 367 389
21,18%
22 847 711
100,00 %
25 347 711
100,00 %
* uwzględniono akcje własne (4.071.509 sztuk) posiadane przez Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 87 ust.5 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

STAN NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2021.

Struktura akcjonariatu
Seria
A*
B
C
D
E
F
G
H
I
Ilość
Nominał
Wartość
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
277 364
0,10 zł
27 736,40 zł
522 636
0,10 zł
52 263,60 zł
316 900
0,10 zł
31 690,00 zł
263 100
0,10 zł
26 310,00 zł
7 175 000
0,10 zł
717 500,00 zł
792 711
0,10 zł
79 271,10 zł
8 500 000
0,10 zł
850 000,00 zł
22 847 711
2 284 771,10 zł
* seria A - akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy na WZA)