» Ład korporacyjny

ŁAD KORPORACYJNY

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie dobrych relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie danej spółki, co sprzyja jej rozwojowi. 
W Polsce zasady ładu korporacyjnego, zostały zebrane w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych" i po raz pierwszy zostały opublikowane przez władze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2002 r.

No items found.