» INFORMACJE FINANSOWE
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. (podane w tys. zł)
2019
2020
2021
2022
2023
Przychody ze sprzedaży
261 612
100 048
120 272
195 610
205 519
EBIT
19 802
3 927
1 554
7 152
4 031
EBITDA
45 852
11 060
11 930
22 451
21 211
Zysk brutto
15 445
1 896
-259
8 319
8 556
Zysk netto
12 022
14 301
27 394
6 527
6 206
Aktywa razem
291 187
278 586
215 010
237 411
245 390
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
169 640
145 426
74 545
92 647
104 725
Zobowiązania długoterminowe
101 325
45 388
37 680
47 464
55 583
Zobowiązania krótkoterminowe
68 316
100 038
36 866
45 183
49 141
Kapitał własny
121 546
133 160
140 464
144 765
140 665
Kapitał zakładowy
2 285
2 285
2 285
2 285
2 285
Liczba akcji
22 847 711
22 847 711
22 847 711
22 847 711
22 847 711
Dywidenda
2 035
5 070
2 441
9 388
WSKAŹNIKI FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A.
2019
2020
2021
2022
2023
Rentowność sprzedaży ROS (%)
4,6%
-
22,8%
3,3%
3,0%
Rentowność EBITDA (%)
17,5%
11,1%
9,9%
11,5%
10,3%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%)
9,9%
10,7%
19,5%
4,5%
4,4%
Rentowność aktywów (ROA) (%)
4,1%
5,1%
12,7%
2,7%
2,5%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%)
41,7%
47,8%
65,3%
61,0%
57,3%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)
58,3%
52,2%
34,7%
39,0%
42,7%
Wskaźnik płynności bieżącej
3,09
2,25
3,09
2,50
2,06
rentowność sprzedaży ROS =zysk (strata) netto /przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA =(zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
rentowność kapitału własnego ROE= zysk (strata) netto / kapitały własne
rentowność aktywów ROA = zysk (strata) netto / aktywa ogółem
finansowanie majątku kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa ogółem
wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem (z wyłączeniem rezerw)/aktywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) =aktywa bieżące/zobowiązania bieżące