» INFORMACJE FINANSOWE
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. (podane w tys. zł)
2018
2019
2020
2021
2022
Przychody ze sprzedaży
240 120
261 612
100 048
120 048
195 610
EBIT
15 431
19 802
3 927
1 554
7 152
EBITDA
27 005
45 852
11 060
11 930
22 451
Zysk brutto
8 710
15 445
1 896
-259
8 319
Zysk netto
5 856
12 022
14 301
27 394
6 527
Aktywa razem
247 198
291 187
278 586
215 010
237 411
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
134 920
169 640
145 426
74 545
92 647
Zobowiązania długoterminowe
83 288
101 325
45 388
37 680
47 464
Zobowiązania krótkoterminowe
51 632
68 316
100 038
36 866
45 183
Kapitał własny
112 278
121 546
133 160
140 464
144 765
Kapitał zakładowy
2 285
2 285
2 285
2 285
2 285
Liczba akcji
22 847 711
22 847 711
22 847 711
22 847 711
22 847 711
Dywidenda
2 741
2 035
5 070
2 441
9 388
WSKAŹNIKI FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A.
2018
2019
2020
2021
2022
Rentowność sprzedaży ROS (%)
2,4%
4,6%
.
22,8%
3,3%
Rentowność EBITDA (%)
11,2%
17,5%
11,1%
9,9%
11,5%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%)
5,2%
9,9%
10,7%
19,5%
4,5%
Rentowność aktywów (ROA) (%)
2,4%
4,1%
5,1%
12,7%
2,7%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%)
45,4%
41,7%
47,8%
65,3%
61,0%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)
54,6%
58,3%
52,2%
34,7%
39,0%
Wskaźnik płynności bieżącej
2,21
1,87
2,26
3,20
2.61
rentowność sprzedaży ROS =zysk (strata) netto /przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA =(zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
rentowność kapitału własnego ROE= zysk (strata) netto / kapitały własne
rentowność aktywów ROA = zysk (strata) netto / aktywa ogółem
finansowanie majątku kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa ogółem
wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem (z wyłączeniem rezerw)/aktywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) =aktywa bieżące/zobowiązania bieżące