» INFORMACJE FINANSOWE
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. (podane w tys. zł)
2017
2018
2019
2020
2021
Przychody ze sprzedaży
225 564
240 120
261 612
100 048
120 272
EBIT
16 317
15 431
19 802
3 927
1 554
EBITDA
26 201
27 005
45 852
11 060
11 930
Zysk brutto
13 175
8 710
15 445
1 896
-259
Zysk netto
10 462
5 856
12 022
14 301
27 394
Aktywa razem
244 433
247 198
291 187
278 586
215 010
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
133 263
134 920
169 640
145 426
74 545
Zobowiązania długoterminowe
78 523
83 288
101 325
45 388
37 680
Zobowiązania krótkoterminowe
54 740
51 632
68 316
100 038
36 866
Kapitał własny
111 171
112 278
121 546
133 160
140 464
Kapitał zakładowy
2 285
2 285
2 285
2 285
2 285
Liczba akcji
22 847 711
22 847 711
22 847 711
22 847 711
22 847 711
Dywidenda
4 796
2 741
2 035
5 070
2 441
WSKAŹNIKI FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A.
2017
2018
2019
2020
2021
Rentowność sprzedaży ROS (%)
4,6%
2,4%
4,6%
.
22,8%
Rentowność EBITDA (%)
11,6%
11,2%
17,5%
11,1%
9,9%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%)
9,4%
5,2%
9,9%
10,7%
19,5%
Rentowność aktywów (ROA) (%)
4,3%
2,4%
4,1%
5,1%
12,7%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%)
45,5%
45,4%
41,7%
47,8%
65,3%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)
54,5%
54,6%
58,3%
52,2%
34,7%
Wskaźnik płynności bieżącej
2,23
2,21
1,87
2,26
3,20
rentowność sprzedaży ROS =zysk (strata) netto /przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA =(zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
rentowność kapitału własnego ROE= zysk (strata) netto / kapitały własne
rentowność aktywów ROA = zysk (strata) netto / aktywa ogółem
finansowanie majątku kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa ogółem
wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem (z wyłączeniem rezerw)/aktywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) =aktywa bieżące/zobowiązania bieżące