» INFORMACJE FINANSOWE
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. (podane w tys. zł)
2016
2017
2018
2019
2020
Przychody ze sprzedaży
176 613
225 564
240 120
261 612
100 048
EBIT
15 283
16 317
15 431
19 802
3 927
EBITDA
24 626
26 201
27 005
45 852
11 060
Zysk brutto
10 055
13 175
8 710
15 445
1 896
Zysk netto
8 217
10 462
5 856
12 022
14 301
Aktywa razem
188 281
244 433
247 198
291 187
278 586
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
133 092
133 263
134 920
169 640
145 426
Zobowiązania długoterminowe
77 687
78 523
83 288
101 325
45 388
Zobowiązania krótkoterminowe
55 405
54 740
51 632
68 316
100 038
Kapitał własny
55 189
111 171
112 278
121 546
133 160
Kapitał zakładowy
1 435
2 285
2 285
2 285
2 285
Liczba akcji
14 347 711
22 847 711
22 847 711
22 847 711
22 847 711
Dywidenda
0
4 796
2 741
2 035
5 070
WSKAŹNIKI FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A.
2016
2017
2018
2019
2020
Rentowność sprzedaży ROS (%)
4,7%
4,6%
2,4%
4,6%
.
Rentowność EBITDA (%)
13,9%
11,6%
11,2%
17,5%
11,1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%)
14,9%
9,4%
5,2%
9,9%
10,7%
Rentowność aktywów (ROA) (%)
4,4%
4,3%
2,4%
4,1%
5,1%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%)
29,3%
45,5%
45,4%
41,7%
47,8%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)
70,7%
54,5%
54,6%
58,3%
52,2%
Wskaźnik płynności bieżącej
1,30
2,23
2,21
1,87
2,26
rentowność sprzedaży ROS =zysk (strata) netto /przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA =(zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
rentowność kapitału własnego ROE= zysk (strata) netto / kapitały własne
rentowność aktywów ROA = zysk (strata) netto / aktywa ogółem
finansowanie majątku kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa ogółem
wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem (z wyłączeniem rezerw)/aktywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) =aktywa bieżące/zobowiązania bieżące