» INFORMACJE FINANSOWE
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. (podane w tys. zł)
2015
2016
2017
2018
2019
Przychody ze sprzedaży
62 625
176 613
225 564
240 120
261 612
EBIT
1 066
15 283
16 317
15 431
19 802
EBITDA
5 529
24 626
26 201
27 005
45 852
Zysk brutto
643
10 055
13 175
8 710
15 445
Zysk netto
457
8 217
10 462
5 856
12 022
Aktywa razem
57 742
188 281
244 433
247 198
291 187
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
34 327
133 092
133 263
134 920
169 640
Zobowiązania długoterminowe
9 395
71 900
72 943
78 333
96 594
Zobowiązania krótkoterminowe
22 213
50 683
50 383
48 524
64 611
Kapitał własny
23 416
55 189
111 171
112 278
121 546
Kapitał zakładowy
638
1 435
2 285
2 285
2 285
Liczba akcji
6 380 000
14 347 711
22 847 711
22 847 711
22 847 711
Dywidenda
0
0
0
4 796
2 741
WSKAŹNIKI FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A.
2015
2016
2017
2018
2019
Rentowność sprzedaży ROS (%)
0,7%
4,7%
4,6%
2,4%
4,6%
Rentowność EBITDA (%)
8,8%
13,9%
11,6%
11,2%
17,5%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%)
2,0%
14,9%
9,4%
5,2%
9,9%
Rentowność aktywów (ROA) (%)
0,8%
4,4%
4,3%
2,4%
4,1%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%)
40,6%
29,3%
45,5%
45,4%
41,7%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)
54,7%
65,1%
50,5%
51,3%
55,4%
Wskaźnik płynności bieżącej
1,10
1,30
2,23
2,21
1,87
rentowność sprzedaży ROS =zysk (strata) netto /przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA =(zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
rentowność kapitału własnego ROE= zysk (strata) netto / kapitały własne
rentowność aktywów ROA = zysk (strata) netto / aktywa ogółem
finansowanie majątku kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa ogółem
wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem (z wyłączeniem rezerw)/aktywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) =aktywa bieżące/zobowiązania bieżące