ENDE
» INFORMACJE FINANSOWE
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. (podane w tys. zł)
2014
2015
2016
2017
2018
Przychody ze sprzedaży
65 286
62 625
176 613
225 564
240 120
EBIT
4 359
1 066
15 283
16 317
15 431
EBITDA
8 490
5 529
24 626
26 201
27 005
Zysk brutto
3 303
643
10 055
13 175
8 710
Zysk netto
2 616
457
8 217
10 462
5 856
Aktywa razem
59 168
57 742
188 281
244 433
247 198
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
35 794
34 327
133 092
133 263
134 920
Zobowiązania długoterminowe
14 782
9 395
71 900
72 943
78 333
Zobowiązania krótkoterminowe
18 628
22 213
50 683
50 383
48 524
Kapitał własny
23 374
23 416
55 189
111 171
112 278
Kapitał zakładowy
638
638
1 435
2 285
2 285
Liczba akcji
6 380 000
6 380 000
14 347 711
22 847 711
22 847 711
Dywidenda
0
0
0
4 796
2 741
WSKAŹNIKI FINANSOWE Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A.
2014
2015
2016
2017
2018
Rentowność sprzedaży ROS (%)
4,0%
0,7%
4,7%
4,6%
2,4%
Rentowność EBITDA (%)
13,0%
8,8%
13,9%
11,6%
11,2%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%)
11,2%
2,0%
14,9%
9,4%
5,2%
Rentowność aktywów (ROA) (%)
4,4%
0,8%
4,4%
4,3%
2,4%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%)
39,5%
40,6%
29,3%
45,5%
45,4%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)
56,5%
54,7%
65,1%
50,5%
51,3%
Wskaźnik płynności bieżącej
1,09
1,10
1,30
2,23
2,21
rentowność sprzedaży ROS =zysk (strata) netto /przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA =(zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
rentowność kapitału własnego ROE= zysk (strata) netto / kapitały własne
rentowność aktywów ROA = zysk (strata) netto / aktywa ogółem
finansowanie majątku kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa ogółem
wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem (z wyłączeniem rezerw)/aktywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) =aktywa bieżące/zobowiązania bieżące