Aktualności
2014-03-20

Grupa Kapitałowa Trans Polonia specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, w okresie całego roku 2013 wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 54.237 tys. zł. To 9,6%   wzrost w stosunku do roku 2012, w którym to przychody wyniosły 49.509 tys. zł. Dla Grupy to dobry rok, kolejny z utrzymaniem dodatniej dynamiki sprzedaży, a także z silnym skoncentrowaniem na poprawie efektywności prowadzonego biznesu. 

ROZBUDOWA FLOTY ­-  KOLEJNE INWESTYCJE 

Rok 2013 Spółka skoncentrowała się głównie na rozwoju organicznym. Utrzymanie tak wysokiej dynamiki możliwe było dzięki inwestycjom w tabor własny. 

Nowe nabyte jednostki transportowe, w tym 18 ciągników siodłowych, 13 naczep-cystern, 10 naczep-chłodni za łączną kwotę ponad 11 mln zł, wykorzystane zostały przez całą Grupę Kapitałową, między innymi do realizacji zleceń z zakresu transportu płynnych produktów spożywczych oraz przewozu produktów spożywczych w naczepach-chłodniach w temperaturze kontrolowanej - informuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. Logistykę tych rodzajów ładunków Trans Polonia rozwija systematycznie od dwóch lat, wykorzystując zdobyte wcześniej kompetencje w transporcie płynnych ładunków chemicznych – podkreśla.

WYNIKI FINANSOWE 

Rok 2013 przyniósł dla Spółki widoczną poprawę wyników finansowych. Porównując wyniki finansowe z dwóch okresów sprawozdawczych zaobserwować można wzrost zysku na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.  EBITDA wzrosła prawie o 70%, z poziomu 4.442 tys. zł w roku 2012 do poziomu 7.522 tys. zł w roku 2013. Zysk netto wypracowany przez Emitenta w 2013 roku wyniósł 3.808 tys. zł. Dynamika wzrostu przychodów utrzymywana jest również w roku bieżącym. W lutym 2014 roku przychody netto ze sprzedaży Grupy ukształtowały się na poziomie ok. 4.165 tys. zł, co stanowi 134% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku (wyniosły 3.108 tys. zł). W całym okresie od stycznia do lutego 2014 r. przychody wyniosły ok. 7.950 tys. zł netto i również były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie.

KIERUNKI ROZWOJU TRANS POLONII S.A. 

W kolejnych latach Trans Polonia będzie koncentrować się na zwiększaniu przychodów ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług transportowych. Do realizacji tej strategii w roku 2014 posłużą zakupione w minionym roku nowoczesne jednostki transportowe. Już w tym roku planowane jest wprowadzenie do ruchu kolejnych 10 naczep-cystern. Tak wydatne wzmocnienie mocy transportowych posłużyć ma do zwiększenia sprzedaży w kolejnych okresach. W dalszym ciągu widzimy dalsze możliwości ekspansji, dlatego stawiamy obecnie na rozwój organiczny. Widzimy utrzymujące się duże zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi transportowe wykonywane nowoczesnym specjalistycznym sprzętem, dlatego konsekwentnie będziemy rozwijać ofertę dla klientów z zakresu logistyki szerokiej gamy produktów płynnych chemicznych i spożywczych oraz produktów stałych przewożonych w temperaturze kontrolowanej - informuje Krzysztof Luks, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A. - Poza dążeniem do zwiększania sprzedaży nasza uwaga skupiona będzie na poprawieniu rentowności świadczonych usług. Po zanotowaniu niezadawalających rentowności sprzedaży w roku 2012, udało się w roku 2013 istotnie poprawić efektywność prowadzonego biznesu – dodaje.