Aktualności
2021-04-29

2020 w skali międzynarodowej zdominowany został przez pandemię koronawirusa i postępujący lockdown gospodarki, a realizacja  pierwotnie postawionych celów stanowiła spore wyzwanie. Grupa Trans Polonia zakładała w minionym roku stabilny rozwój wszystkich segmentów działalności, natomiast zmiana otoczenia makroekonomicznego spowodowała, że nie wszystkie założenia sprzedażowe zostały osiągnięte. Spółka większy nacisk położyła na działania związane przede wszystkim z utrzymaniem rentowności. Cel ten udało się z sukcesem zrealizować pomimo spowolnienia gospodarczego. Przyczyniły się do tego m.in. działania skoncentrowane na poprawie efektywności prowadzonego biznesu, optymalizacja w obszarze transportu własnego oraz silna dywersyfikacja przewozów na rynkach zagranicznych.

- Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację ostatniego roku jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników - informuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. - Współpraca z przemysłem petrochemicznym mniej wrażliwym na ewentualne krótkotrwałe spowolnienie ekonomiczne, dbałość o relacje i zróżnicowane portfolio klientów,wysoka sprawność operacyjna oraz pozycja rynkowa TPG z rosnącą liczbą nowoczesnych jednostek transportowych oraz zasobami kadrowymi to czynniki warunkujące stabilność i konsekwentny rozwój Grupy - dodaje.

Osiągnięte rezultaty stanowią odbicie szczególnych warunków rynkowych ostatniego roku.  Na sytuację Grupy pozytywnie wpłynął rosnący popyt na usługi przewozowe w segmentach chemicznymi spożywczym, zwłaszcza na rynkach Europy Zachodniej. Usługi przewozów płynnych chemikaliów po raz kolejny osiągnęły nominalnie najwyższy poziom przychodów od momentu wejścia na ten rynek kilkanaście lat temu, a potencjał rozwoju w tym zakresie przewozów pozostaje dla TPG niezmiennie wysoki. Tendencja wzrostowa utrzymuje się również w segmencie przewozów spożywczych. Natomiast w niektórych sektorach usług branża logistyczna odczuła utrudnienia.Obostrzenia wprowadzane na rynku krajowym przełożyły się m.in. na spadek konsumpcji paliw i przez to zmniejszenie przewożonych wolumenów. Obniżony poziom inwestycji infrastrukturalnych skutkował z kolei ograniczeniem logistyki mas bitumicznych, przy czym inwestycje te mają co do zasady charakter długoletni i po słabszych okresach następuje odbicie rynku, oczekiwane w kolejnych latach.

W 2021 roku, zgodnie z długoterminową strategią, Trans Polonia planuje skoncentrować się na umacnianiu pozycji rynkowej oraz utrzymaniu organicznego wzrostu skali działalności szczególnie na rynkach zagranicznych. Realizacja tej strategii opiera się na przede wszystkim na istotnym zwiększeniu ilości taboru, jak również inwestycjach w rozwój technologii i innowacji w oferowanych usługach logistycznych. Już w I kwartale br. do ruchu wprowadzonych zostało blisko 50 jednostek transportowych.Tak wydatne wzmocnienie mocy transportowych posłużyć ma do zwiększenia zdolności operacyjnej w kolejnych okresach. Na przyspieszenie realizacji tych planów pozytywnie wpłynie sprzedaż krajowej paliwowej spółki OTP i pozyskane dzięki tej transakcji środki finansowe. TPG nie wyklucza również rozwoju poprzez akwizycje. Od dawna dokładnie obserwujemy rynek, zwłaszcza zachodnich firm świadczących usługi w zakresie logistyki płynnych produktów chemicznych lub oferujących transport intermodalny.