Aktualności
2015-11-16

Trans Polonia i PKN ORLEN  porozumiały się w sprawie kupna/sprzedaży 100% akcji spółki transportowej  z Grupy ORLEN. Transakcja o wartości ok. 85 mln zł obejmie wszystkie aktywa ORLEN Transport. Sprzedaż aktywów transportu samochodowego jest zgodna ze strategią PKN ORLEN, która zakłada koncentrowanie się na kluczowych z punktu widzenia Koncernu obszarach działalności: rozwoju segmentu Downstream, Detalu oraz Poszukiwań i Wydobycia. Spółka ORLEN Transport wejdzie z kolei do grupy, która świadczy specjalistyczne usługi w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy. 

- Transport samochodowy jest usługą jaką można dzisiaj kupić na rynku po konkurencyjnych cenach od wielu dostawców i dlatego z perspektywy producenta paliw i chemikaliów nie stanowi ona strategicznie istotnego ogniwa w łańcuchu wartości ani nie daje unikalnych przewag konkurencyjnych. Sprzedaż tych aktywów i przejęcie obsługi transportowej naszych produktów przez wyspecjalizowaną firmę logistyczną zapewni nam wysoką jakość obsługi bez konieczności angażowania czasu naszych menadżerów w jej bezpośredni nadzór – powiedziałMarek Podstawa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN.  

Dla Grupy Kapitałowej Trans Polonia nabycie spółki posiadającej długoterminowe umowy na przewóz paliw otwiera możliwość rozwoju na nowym dla niej rynku. 

- Zakup ORLEN Transport doskonale odpowiada strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Trans Polonia w sektorze dystrybucji płynnych ładunków w cysternach. Nabycie ORLEN Transport umożliwi Grupie Kapitałowej Trans Polonia rozszerzenie swojej podstawowej działalności związanej z transportem płynnych surowców chemicznych i mas bitumicznych o transport paliw. Znacząca część biznesu nabywanej Spółki  bazuje na długoterminowych umowach z Grupą ORLEN, co gwarantuje stabilność przychodów i marż. Ponadto akwizycja otwiera nam możliwość świadczenia usług dla innych podmiotów na rynku paliwowym oraz stwarza unikalne efekty synergii po stronie sprzedaży związane z obsługą nowych obszarów w zakresie logistyki chemii i paliw – podsumowuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poza determinantami zbycia aktywów i dalszej współpracy strony porozumiały się w kwestii gwarancji pracowniczych, które mogą zapewnić warunki kontynuacji zatrudnienia.