Aktualności
2013-08-30

Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. – operator specjalizujący się w przewozie chemii płynnej, w okresie pierwszych 6 miesięcy 2013 roku wygenerował przychody netto ze sprzedaży w wysokości 19.651 tys. zł. EBITDA Grupy Kapitałowej Trans Polonia ukształtowała się na poziomie 1.792 tys. zł,  a wynik netto wyniósł 143 tys. zł.

Porównując wyniki finansowe z dwóch okresów sprawozdawczych  można zaobserwować spadek zysku na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Głównym czynnikiem, jaki miał na to wpływ, były znacząco słabsze wyniki segmentu transport intermodalny, które to w pierwszym półroczu 2012 roku osiągnęły rekordowo wysokie poziomy. Niezmiennie bardzo dobrze rozwija się transport płynnych ładunków chemicznych przewożonych w naczepach-cysternach, realizowany głównie dla zagranicznych klientów Grupy. Należy podkreślić znaczące wzrosty sprzedaży dotyczące transportu i logistyki większości rodzajów ładunków przewożonych transportem drogowym, a w szczególności podkreślić dodatnią dynamikę w zakresie przewozu płynnych ładunków spożywczych przewożonych w naczepach-cysternach oraz stałych ładunków spożywczych  przewożonych w naczepach-chłodniach. Przychody powyższych transportów wraz z transportem płynnych produktów chemicznych wzrosły w pierwszym półroczu br o 5,4%. Wynik EBITDA segmentu transport drogowy ukształtował się na podobnym poziomie w obu porównywanych okresach. 

Najwyższy spadek wyników I półrocza widoczny jest na poziomie zysku brutto i zysku netto.

- „Negatywny wpływ na jego wysokość w analizowanym okresie miała wycena bilansowa zobowiązań leasingowych w walucie euro, która ze względu na wzrost kursu waluty w okresie sprawozdawczym  zaksięgowana  została  w koszty finansowe. Zysk netto wypracowany przez Grupę Kapitałową  w pierwszych dwóch kwartałach 2013 roku wyniósł 143 tys. zł” - informuje Krzysztof Luks, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A.

DYNAMICZNY WZROST W  LIPCU 

Przychody osiągnięte w lipcu 2013 roku wyraźnie pokazują, iż był to pierwszy miesiąc w ostatnim czasie, w którym to osiągnięte przychody były wyższe o blisko 60 % od przychodów z analogicznego okresu 2012. Z pewnością dodatkową siłą napędową wyników finansowych w przyszłych miesiącach będzie poziom sprzedaży usług transportu drogowego asfaltów, który w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku kształtował się na historycznie niskich poziomach, a co pokazują ostatnie dwa miesiące wykazujące wysoką dodatnią dynamikę przychodów. 

KOLEJNE INWESTYCJE – WZMOCNIENIE POZYCJI NA RYNKU 

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Trans Polonii, bardzo istotnym zagadnieniem jest zapewnienie optymalnej ilości własnych jednostek transportowych w stosunku do spodziewanego popytu  na oferowane usługi. Wdrożony w latach 2011-2012 program inwestycyjny polegający na nabyciu nowych środków transportu  zakończył się sukcesem. Nowy sprzęt pozwolił na zwiększenie zarówno kompleksowości naszej oferty jak i elastyczności przewozowej, tym samym wpłynął na zwiększenie przychodów w obszarze transportu drogowego. 

- „Wdrożone do ruchu jednostki własne uzyskują satysfakcjonujące rentowności, co skłoniło Zarząd do podjęcia  kolejnych kroków, mających na celu rozbudowę taboru do obsługi segmentu transport drogowy. W lipcu i sierpniu br zakupiliśmy nowe środki transportu, m.in. 12 ciągników siodłowych i 10 naczep-chłodni. Inwestycje w początkowym okresie wdrażania mogą generować dodatkowe koszty związane z przygotowaniem środków do ruchu, ale już po wdrożeniu oczekiwany jest wzrost przychodów z segmentu transport drogowy. Oczekujemy, iż realizowany program inwestycyjny zapewni  spółce podtrzymanie dynamiki wzrostu skali działalności Grupy, co przełoży się na istotną poprawę jej wyników finansowych w roku 2014. Nowe jednostki pozwoliły również wzmocnić pozycję Grupy na rynku, w silnie rozwijanych ostatnio usługach z zakresu logistyki produktów płynnych ładunków spożywczych oraz przewozu niepłynnych artykułów spożywczych” – zaznacza Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 

SKUP AKCJI  WŁASNYCH 

21 sierpnia 2013 roku Zarząd Trans Polonia S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki, która zawiera szczegółowe warunki skupu zgodnych z uchwałą  nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na ich nabycie. Skup akcji odbywać się będzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego, który to nabywać będzie akcje Emitenta na rachunek własny w ramach zwykłych transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skup akcji będzie prowadzony nie dłużej niż do dnia 30 września 2013 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji, to jest kwoty 2.000.000 zł z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego. Łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 580.000 sztuk. Minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,00 zł a cena maksymalna nie przekroczy 8,00 zł.