Aktualności
2017-03-16

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, opublikował Program Inwestycyjny na lata 2018-2020. Wzrost floty własnych ciągników i naczep-cystern o ponad 140 jednostek pozwoli Spółce odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na oferowane usługi. Wartość programu wynosi 62 mln zł, a jego efekty będą widoczne w wynikach finansowych począwszy od 2018 roku.

Źródłem finansowania Programu będą środki własne, w tym środki pozyskane z planowanej emisji akcji. Po jej ukończeniu, realizacja założeń Programu zostanie rozpoczęta w II połowie 2017 roku. Grupa zakłada nabycie 56 cystern chemicznych, 40 cystern paliwowych i LPG oraz 10 cystern bitumicznych, a także  40 ciągników siodłowych o łącznej wartości ok. 55,8 mln zł. Program zakłada także pozyskanie ok. 6,2 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego w związku ze wzrostem skali działalności.

Prezentujemy ambitny Program Inwestycyjny, który pozwoli Grupie Trans Polonia w dalszym stopniu zwiększać skalę prowadzonej działalności, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku logistyki surowców petrochemicznych. Już teraz w niektórych obszarach, takich jaki przewozy płynnej chemii, popyt na nasze usługi przewyższa możliwości Grupy. Chcemy skutecznie wykorzystywać sprzyjające warunki rynkowe co oznacza kontynuację pozytywnych trendów w zakresie poprawy wyników finansowych powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Podstawowym celem Programu Inwestycyjnego 2018 - 2020 jest zapewnienie stabilnego wzrostu wartości Spółki dla Akcjonariuszy, osiąganego poprzez wzrost skali prowadzonej działalności, wynikający z wyższych przychodów ze sprzedaży i utrzymaniu obecnych poziomów rentowności. Konsekwencją zmian będzie sukcesywna poprawa wyników finansowych i umacnianie pozycji Spółki zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku przewozów petrochemicznych.

– Pragniemy zaproponować naszym obecnym i potencjalnym przyszłym Akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w rozwoju Grupy od strony udziałowej, stąd jako Zarząd przedkładamy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwały w zakresie pozyskaniu środków w drodze emisji akcji – dodał Dariusz Cegielski.