Aktualności
2013-05-15

Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, w okresie pierwszych 3 miesięcy 2013 roku wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 8.751 tys. zł. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 322 tys. zł, natomiast EBITDA - 911 tys. zł. 

Wymienione wyniki są niższe w porównaniu do wyników z analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym to Trans Polonia osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 11.609 tys. zł, zysk na działalności operacyjnej w wysokości 676 tys. zł, a EBITDA - 1.172 tys. zł. Należy zauważyć, że na rekordowo wysokie wyniki pierwszego kwartału 2012 duży wpływ miały wyższe niż obecnie przychody segmentu - transport intermodalny, które w tamtym okresie charakteryzowały się jeszcze wysoką rentownością. W kolejnych kwartałach 2012 roku, wielkość i częstotliwość ładunków przewożonych transportem intermodalnym uległa zmniejszeniu, co miało znaczący wpływ na niesatysfakcjonującą rentowność segmentu w całym roku 2012. 

Warto skierować uwagę na znaczącą poprawę wyników finansowych podstawowej działalności Grupy, jaką jest transport drogowy szerokiej gamy produktów zarówno chemicznych,  jak również płynnych produktów spożywczych przewożonych w naczepach-cysternach i tankkontenerach oraz produktów spożywczych stałych  przewożonych w naczepach-chłodniach. 

Przychody segmentu - transport drogowy wzrosły w pierwszy kwartale bieżącego roku o 12% i osiągnęły poziom 8.514 tys. zł. Wynik operacyjny segmentu (EBIT) w I kwartale 2013r. był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tak dobre wyniki udało się osiągnąć pomimo niewielkich przychodów z transportu drogowego asfaltów, gdzie ze względu na niskie temperatury oraz długo utrzymujące się zimowe warunki pogodowe w minionym kwartale, liczba wykonanych zleceń transportowych w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku była znacząco mniejsza niż w latach ubiegłych. 

- Wyraźnie dostrzegamy wzmożone zapotrzebowanie na usługi transportu drogowego - głównie płynnych oraz suchych ładunków spożywczych. Tym samym pojawia się potrzeba  zakupu kolejnych partii nowych ciągników siodłowych, naczep-cystern i naczep-chłodni do obsługi tych obszarów w bieżącym roku – zaznacza Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. Należy podkreślić, iż w minionym kwartale zaobserwowaliśmy również  znacząca poprawę efektywności  jednostek własnych. Zakupione w ostatnich dwóch latach w ramach programu inwestycyjnego jednostki transportowe uzyskują wyższe rentowności w porównaniu do minionych okresów. 

Zysk netto Grupy na koniec pierwszego kwartału 2013 roku wyniósł 76 tys. zł. - Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej, negatywny wpływ na jego wysokość miała wycena bilansowa, w szczególności zobowiązań leasingowych. Z uwagi na wzrost średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.03.2013 w stosunku do kursu z ostatniego dnia roku obrotowego, powstała strata na różnicach kursowych, która zaksięgowana została w koszty finansowe. W pierwszym kwartale 2012 roku zanotowano odwrotną sytuację mająca dodatni wpływ na wynik netto okresu – podkreśla Krzysztof Luks, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A.