Aktualności
2011-05-10

Po dobrych wynikach w roku 2010 Trans Polonia mocno przyspieszyła. Pierwszy kwartał bieżącego roku był niezwykle udany. Trans Polonia wygenerowała w tym okresie rekordowe w swojej historii wyniki.

Zysk z działalności operacyjnej równy 388 tys. zł okazał się ponad czterokrotnie wyższy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 5.944 tys. zł co stanowiło 297% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec marca 2011 roku Trans Polonia wypracowała zysk netto na poziomie 528 tys. zł, co stanowi 33% prognozowanego rocznego zysku netto za cały rok 2011. Biorąc pod uwagę, że pierwszy kwartał w roku jest szczególnie trudny ze względu na sezonowość oraz związane z tym okresem wydatki, jakie trzeba ponieść na przygotowanie jednostek transportowych, jest to wynik bardzo dobry i w związku  z tym Zarząd podtrzymuje wcześniej publikowaną prognozę wyników na rok 2011 zakładającą przychody netto ze sprzedaży w wysokości 33.000 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 1.600 tys. zł.

Sezonowe wahania sprzedaży łagodzone są poprzez dywersyfikację działalności. Spółka, zajmuje się transportem szeregu produktów z kategorii płynnych ładunków chemicznych, głównie na rynkach Europy Zachodniej. Właśnie w tym segmencie osiągnęła szczególnie wysoką dynamikę przychodów, które wyniosły 4.300 tys. zł, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do lat wcześniejszych.Strategia na lata 2011-2013 zakłada znaczące inwestycje w rozwój przewozu płynnych ładunków chemicznych.

Poza umocnieniem pozycji Spółki na rynkach zachodnich Zarząd widzi także możliwości rozwoju w obszarze transportu towarów chemii płynnej na rynkach wschodnich szczególnie w Rosji, Białorusi i Ukrainie. W minionym kwartale udało się pozyskać do współpracy kilkunastu Klientów działających na tych właśnie rynkach. W ramach działalności Spółki na coraz większym obszarze przy wielości partnerów biznesowych otwierają się możliwości w zakresie transportu intermodalnego, którą to gałąź transportu w bliskiej perspektywie Spółka ma zamiar rozwinąć.