2012-10-15

Trans Polonia specjalizuje się w ładunkach chemicznych. Skąd zatem pomysł na transport intermodalny?

Trans Polonia S.A., jest przewoźnikiem świadczącym usługi w zakresie transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ładunków chemicznych, mas bitumicznych, płynnych produktów spożywczych oraz produktów chłodniczych. Odpowiadając na potrzeby rynku, w drugiej połowie 2011 r., rozpoczęła realizację przewozów intermodalnych, które wykorzystują zalety wynikające z różnych form transportu tj. drogowego, kolejowego i morskiego. Ten model transportu spółka wykorzystuje głównie do przewozów płynnych substancji chemicznych oraz płynnych produktów spożywczych. Dzięki zastosowaniu transportu intermodalnego przewożony towar jest lepiej zabezpieczony, ponieważ pozostaje w jednej jednostce ładunkowej na całej trasie przewozu. Co istotne, przy udziale transportu kombinowanego fizyczne granice mają mniejsze znaczenie, niż w wypadku transportu opierającego się na jednej gałęzi transportu. Dzięki temu Trans Polonia operuje nie tylko na rynku krajowym czy międzynarodowym, ale również na trasach o zasięgu interkontynentalnym. Transport intermodalny jest zdecydowanie bardziej bezpieczny i z całą pewnością bardziej ekologiczny, dzięki czemu jest transportem przyszłościowym.

Co jest tu największą barierą i jaksobie z tym radzicie?

Głównym problemem transportu intermodalnego jest zły stan infrastruktury drogowej/kolejowej, szczególnie mocno dający się we znaki w Polsce. To sprawia, ze czas tranzytu jest dłuższy. Bardzo często bywa tak, iż infrastruktura (w szczególności kolejowa) jest w zasięgu jednego przewoźnika. W takim wypadku brak konkurencji na poszczególnych relacjach doprowadza do wysokich opłat za transport oraz sprawia, że możliwości negocjowania stawek cenowych, które w naszym odczuciu są zbyt wysokie, jest żadna. Aby poprawić obecną sytuację stan infrastruktury musi ulec znacznej poprawie.Transport drogowy i kolejowy będzie wówczas bardziej efektywny. Z całą pewnością, korzystny wpływ na zwiększenie wykorzystania transportu w obsłudze zaplecza portów morskich czy terminali kolejowych, będzie miała liberalizacja rynku przewozów kolejowych. Konkurencja powinna wymusić spadek stawek i zwiększenie dostępności połączeń, co pozwoli optymalizować przewozy i odciążyć polskie drogi, a to z kolei bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i kwestie ekologiczne.

Rozmowa z członkami zarządu Trans Polonia S.A.: Dariuszem Cegielskim - Prezesem Zarządu , Krzysztofem Luksen - Dyrektorem Finansowym i Adrianą Bosiacką - Dyrektorem Spedycji.

Cały artykuł dostępny w TSL Biznes Nr 10/2012 z dnia 15.10.2012