RAPORTY BIEŻĄCE
1/2014
Podpisanie porozumienia do umowy znaczącej

Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w spawie zawarcia z Lotos Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Klient”) dwóch umów nr LD/02/13 oraz LD/08/13 o świadczenie usług transportowych („Umowy”), informuję o podpisaniu w dniu dzisiejszym Porozumienia dotyczącego w/w Umów. Stronami porozumienia są Emitent, Klient oraz spółka zależna od Emitenta tj. Inter TP Sp. z o.o. S.K.A. („Spółka Zależna”), której Emitent posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym. Zgodnie z Porozumieniem całość praw i obowiązków wynikających z Umów została przeniesiona na Spółką Zależną Emitenta. Zawarcie Porozumienia nie skutkuje zmianą postanowień Umów. Od dnia zawarcia Porozumienia za wszelkie zobowiązania Emitenta wobec Klienta wynikające z Umów, Spółka Zależna odpowiada wraz z Emitentem solidarnie. Podpisane Porozumienie jest elementem procesu przenoszenia prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej do spółek zależnych, mającego na celu zwiększenie efektywności zarządzania działalnością operacyjną i zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: