ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
1/2016
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A oraz treść podjętych uchwał

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") podczas obrad w dniu 5 stycznia 2016 roku, postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 22 stycznia 2016 roku do godziny 10.00. Obrady zostaną wznowione w siedzibie Spółki, przy ul. Rokickiej 16 w Tczewie.W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do momentu ogłoszenia przerwy w obradach. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy oraz informuje, że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

 

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: