ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
11/2014
Aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową

Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. w spawie zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Kredytodawca”) umowy o wielopodmiotową linię kredytową pomiędzy Kredytodawcą a Emitentem i spółkami zależnymi od Emitenta tj. TP Sp. z o.o., Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., Quick TP Sp. z o.o. S.K.A. wszystkie z siedzibą w Tczewie („Kredytobiorcy”), informuję o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu dotyczącego w/w Umowy. 

Z dniem podpisania Aneksu stroną Umowy jako Kredytobiorca staje się również spółka zależna od Emitenta - Inter TP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie, której Emitent posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym. Bez zmian pozostaje łączna kwota Kredytu przyznana Kredytobiorcom w wysokości 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz pozostałe warunki finansowe. Zabezpieczeniem Umowy są weksle własne in blanco z wystawienia Kredytobiorców, pełnomocnictwo do obciążania rachunków Kredytobiorców prowadzonych przez Kredytodawcę tytułem należnych Kredytodawcy odsetek, prowizji i opłat oraz spłaty należności Kredytodawcy z tytułu udzielonego Kredytu oraz przelew wierzytelności na rzecz Kredytodawcy z umów handlowych Kredytobiorcy.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: