RAPORTY BIEŻĄCE
11/2019
Ustalenie warunków pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r., działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu ("Uchwała upoważniająca"), podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych Emitenta.

W przedmiotowej uchwale Zarządu zostały ustalone następujące warunki programu skupu akcji własnych:

Program będzie realizowany od 9 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. W ramach programu zostanie nabytych nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji własnych Spółki, co stanowi około 4,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania około 4,38 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcje Nabywane").

Cena zakupu Akcji Nabywanych została ustalona na 3,70 zł (słownie: trzy złote 70/100) za jedną Akcję Nabywaną.

Akcje Nabywane będą nabywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie ("Dom Maklerski"), zgodnie z poniższym harmonogramem:

a. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży:- 9 kwietnia 2019 r.

b. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży:- 23 kwietnia 2019 r.

c. Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji Nabywanych: - 26 kwietnia 2019 r.

d. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Nabywanych: - 26 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym do niniejszego raportu Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży.

Pliki do pobrania: