RAPORTY BIEŻĄCE
14/2018
Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 listopada 2018 r. spółka OTP S.A., zależna w 100% od Emitenta, nabyła 3 (trzy) niezabezpieczone obligacje imienne serii oznaczonej literą F pod numerami od 0001 do 0003, mających formę dokumentu (dalej zwanych "Obligacjami"), o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji, oprocentowanych w skali roku w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki od Obligacji będą płatne rocznie z dołu i będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, który przypada po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji subskrybentom. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. W dniu 10 listopada 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale wszystkich wyemitowanych Obligacji spółce OTP S.A. na podstawie otrzymanego od OTP S.A. oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji i dyspozycji dokonania przelewu wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji serii D w kwocie 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), o których emisji Emitent informował raportem bieżącym numer 50/2017 z dnia 10 listopada 2017 r., na rzecz płatności ceny emisyjnej Obligacji serii D. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia.

Pliki do pobrania: