RAPORTY BIEŻĄCE
16/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2019 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Emitent") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art. 402(1) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 26 czerwca 2019 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.;

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2018 r.;

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.;

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych;

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Pliki do pobrania: