RAPORTY BIEŻĄCE
17/2019
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wniosku Zarządu, który został wskazany w raporcie 15/2019 dotyczącym uchwały Zarządu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku:

- jednostkowego netto wypracowanego w 2018 roku, w wysokości 195.463,41 zł,

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.545.163,31 zł,

na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto z działalności spółki Trans Polonia S.A. za rok obrotowy 2018. Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu, aby zysk netto w kwocie 2.740.626,72 zł przeznaczyć na dywidendę. Co oznacza, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł.

Zarząd Spółki przedłoży ocenę wniosku wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Pliki do pobrania: