RAPORTY BIEŻĄCE
18/2019
Wybór firmy audytorskiej do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki

Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, działając na podstawie par. § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanowiła wybrać Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej "Audytor") do przeprowadzenia:

- przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2019 oraz za I półrocze 2020 roku

- skróconego śródrocznego sprawozdania jednostkowego Trans Polonia S.A. za I półrocze 2019 roku oraz za I półrocze 2020 roku.

Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130.

Spółka korzystała już z usług Audytora jako biegłego rewidenta do:

- przeprowadzenia przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2016 r, I półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2016 r., I półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r;

- przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2016, 2017 i 2018;

Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy

Pliki do pobrania: