ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
19/2017
Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

Zarząd Trans Polonia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 maja 2017 r. w rejestrze przedsiębiorców wpisana została zmiana Statutu Emitenta, uchwalona uchwałą nr 3/2017 w dniu 18 kwietnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 24 kwietnia 2017 r. podjęła uchwałę nr 17/2017, którą przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Tekst jednolity uchwalony przez Radę Nadzorczą obowiązuje od momentu wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców, tj. od dnia 10 maja 2017 r.

Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty przez Radę Nadzorczą, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje, że zmiany Statutu, które zostały w dniu dzisiejszym wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz w związku z którymi przyjęty został tekst jednolity, dotyczyły:

I.

§ 13 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"6. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 2 i 3 wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego (pośrednio lub bezpośrednio) na Walnym Zgromadzeniu poniżej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."

który został zmieniony w taki sposób, że otrzymał następujące brzmienie:

"6. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 2 i 3 przysługują dopóki jest on akcjonariuszem Spółki i dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

II.

§ 16 ust. 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu tak długo, jak Dariusz Cegielski posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu."

który został zmieniony w taki sposób, że otrzymał następujące brzmienie:

"9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują dopóki jest on akcjonariuszem Spółki i dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu."

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: