RAPORTY BIEŻĄCE
2/2019
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Dominika Tomczyka z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest skuteczna z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pliki do pobrania: