RAPORTY BIEŻĄCE
25/2016
Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego

Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2014 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego (dalej Kredyt Inwestycyjny) pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. TRN Estate S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej Kredytobiorca), w której to Emitent posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Kredytodawca) informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Kredytodawcy zaświadczenie o całkowitej spłacie w dniu 17 marca 2016r. Kredytu Inwestycyjnego w kwocie 1.727.133,52 zł stanowiącej kapitał wraz z należnymi odsetkami.

Kredyt Inwestycyjny został zrefinansowany finansowaniem uzyskanym w ramach umowy kredytu, o której Emitent informował raportem bieżącym 12/2016 w dniu 11.02.2016r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: