ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
27/2017
Dojście do skutku emisji akcji serii I spółki Trans Polonia S.A.

Zarząd spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że emisja 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, w związku z czym Zarząd Spółki na podstawie uchwały z dnia 28 czerwca 2017 r. dokonał ich przydziału. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 5,80 zł.

Pliki do pobrania: