ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
29/2016
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2016 z dnia 11 lutego 2016 r., Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. do spółki w 100% zależnej od Emitenta, tj. ORLEN Transport S.A. z siedzibą w Płocku („ORLEN Transport”) wpłynęło postanowienie z dnia 23 marca 2016 r. o dokonaniu wpisu zastawu do rejestru zastawów , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów. 

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zbiorze ruchomości i zbywalnych praw majątkowych wchodzącym w skład przedsiębiorstwa ORLEN Transport („Przedmiot Zastawu”) na mocy umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Zastawnik”) a ORLEN Transport w dniu 3 marca 2016 r. („Umowa Zastawu”) i wpisu zastawu do rejestru zastawów w dniu 24 marca 2016 r.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności wynikających z gwarancji udzielonej przez ORLEN Transport za terminowe wykonanie przez kredytobiorców zobowiązań wynikających z umowy kredytów, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.

Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 62.000.000 zł.

Aktywa (Przedmiot Zastawu) zostały uznane za znaczące z uwagi na to, że ich wartość zgodnie z Umową Zastawu (tj. kwota 84.542.595,00 zł) przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, a ponadto wartość Przedmiotu Zastawu przekracza 1.000.000 euro. 

Umowa obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym Przedmiotu Zastawu nie jest umową z podmiotem powiązanym. Brak powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi.

 

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: