ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
3/2018
Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. spółka OTP S.A., zależna w 100% od Emitenta, nabyła 12 (dwanaście) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii oznaczonej literą E pod numerami od 0001 do 0012, mających formę dokumentu (dalej zwanych "Obligacjami"), o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji, oprocentowanych w skali roku w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki od Obligacji będą płatne rocznie z dołu i będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, który przypada po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji subskrybentom. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale wszystkich wyemitowanych Obligacji spółce OTP S.A. na podstawie otrzymanego od OTP S.A. oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji i dyspozycji dokonania przelewu wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji serii C w kwocie 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych), o których emisji Emitent informawał raportem bieżącym numer 14/2017 z dnia 8 kwietnia 2017r., na rzecz płatności ceny emisyjnej Obligacji serii E.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Pliki do pobrania: