RAPORTY BIEŻĄCE
30/2015
Zawarcie znaczącej umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2015r. spółka w 100% zależna od Emitenta, tj. Inter TP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie podpisała z Lotos Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowę nr LD/02/15 o świadczenie usług transportowych polegających na załadunku, przewożeniu i rozładunku asfaltów lub produktów asfaltowych do odbiorców na terenie kraju w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz zagranicą na terenie krajów skandynawskich („Umowa”).

Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2018r. Kryterium uznania Umowy za znaczącą stanowi szacowana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania, która to wartość przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szacowana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 8,8 mln zł. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy ustalana jest zgodnie ze stawką transportową za dostawę produktu dla tras krajowych oraz tras zagranicznych.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości Umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: