ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
30/2016
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego TRANS POLONIA S.A. w emisji akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału

Zarząd Trans Polonii S.A. („Emitent”) informuje, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w dniu 5 kwietnia 2016 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału i związanych z tym zmianami Statutu zgodnie z uchwałami nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2016 r. („Wpis”), o których Spółka informowała w dniu 22 stycznia 2016 r. w raporcie bieżącym nr 9/2016.

Zgodnie z treścią Wpisu, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 638.000,00 złotych do kwoty 1.355.500,00 złotych, tj. o kwotę 717.500,00 złotych. 

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zostało zrealizowane poprzez emisję 7.175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2016 r.

Po zarejestrowaniu zmian, o których mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.355.500,00 złotych i dzieli się na 13.555.000 sztuk akcji o wartości 0,10 złotych każda, w tym:

1) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,

2) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł  dziesięć groszy / każda,

3) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,

4) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

5) 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

6) 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

7) 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 16 055 000 głosów.

Niezależnie od powyższego Emitent informuje, że do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 79.271,10 złotych poprzez emisję 792.711 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 79.271,10 złotych, które to akcje mogą zostać objęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: