RAPORTY BIEŻĄCE
30/2017
Informacja o warunkowej rejestracji akcji serii G i H oraz rejestracji praw do akcji serii I w KDPW


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13.07.2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął uchwały o nr 455/17 i 456/17.

Na podstawie uchwały nr 455/17 Zarząd KDPW postanowił o rejestracji w depozycie papierów wartościowych 7.967.711 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego 7.175.000 (siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G i 792.711 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście) akcji serii H, oraz oznaczyć je kodem PLTRNSP00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLTRNSP00013. Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Na podstawie uchwały nr 455/17 Zarząd KDPW postanowił o rejestracji w dniu 17.07.2017 r. w depozycie papierów wartościowych 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.04. 2017 r., oraz nadać im kod PLTRNSP00054.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: