ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
31/2016
Emisja obligacji wewnątrzgrupowych

Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 kwietnia 2016 roku, podjął uchwałę sprawie emisji obligacji serii A („Uchwała”).

Na mocy Uchwały Zarząd Emitenta postanowił wyemitować 12 (dwanaście) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii oznaczonej literą A pod numerami od 0001 do 0012, mających formę dokumentu (dalej zwanych „Obligacjami”), o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych), oprocentowanych w skali roku w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę  i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji. Na mocy Uchwały Zarząd Emitenta postanowił zaoferować objęcie wszystkich emitowanych Obligacji, po cenie nominalnej, spółce ORLEN Transport Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („ORLEN Transport”), zależnej w 100% od Emitenta. 

Odsetki od obligacji będą płatne rocznie z dołu i będą naliczane od wartości nominalnej obligacji za dany okres odsetkowy. Data przydziału Obligacji po przeprowadzeniu ich subskrypcji została wyznaczona na dzień 8 kwietnia 2016 r. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, który przypada po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji subskrybentom. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji.

Wartość zaciągniętych zobowiązań z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 17.758 tys. złotych w tym 125 tys. złotych zobowiązań przeterminowanych. Emitent przewiduje, iż do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wysokość zobowiązań Emitenta wynosić będzie ok. 29.068 tys. złotych. 

Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: