RAPORTY BIEŻĄCE
33/2015
Wybór biegłego rewidenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie par. § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanowiła wybrać Gdańską Grupę Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królowej Jadwigi 137D/5 (dalej GGA) jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grup Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2015.

GGA została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3385. Spółka korzystała już z usług biegłego rewidenta. GGA przeprowadzała badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011, 2012, 2013 oraz za rok 2014, jak również dokonywała przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2011, 2012, 2013, 2014 oraz 2015.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.

Pliki do pobrania: