ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
33/2017
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 13.07.2017 r. Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17.07.2017 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 455/17 z dnia 13.07.2017 r. w dniu 19.07.2017r. nastąpi rejestracja 7.967.711 akcji Spółki i oznaczenie ich kodem ISIN PLTRNSP00013.

Podstawa prawna szczegółowa: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: