ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
38/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w marcu 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 14.850 tys. zł, co stanowi 304% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku (wyniosły 4.886 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 22.973 tys. zł, co stanowi 179% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 12.802 tys. zł).

Emitent informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia za miesiąc marzec 2016r. uwzględniają po raz pierwszy przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Orlen Transport S.A., podmiot zależny od Emitenta, w którym to podmiocie Emitent posiada pośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym. O nabyciu Orlen Transport S.A. Emitent informował szczegółowo raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 29 lutego 2015 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: