RAPORTY BIEŻĄCE
40/2017
Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20.07.2017 r. otrzymało od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") następującej treści:

"Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 69b ust. l pkt 1 oraz w zw. z art. 87 ust. 1 piet. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku rejestracji w dniu 14 lipca 2017 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Polonia S.A. (dalej "Spółka"), obejmującego akcje serii I, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2017 z dn. 14 lipca 2017 r., zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ("Towarzystwo") fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej razem zwane "Funduszami") po zamianie praw do akcji serii I na akcje serii I zwiększą udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki powyżej 5%.

Przed podwyższeniem kapitału Fundusze nie posiadały akcji Spółki.

Obecnie Fundusze posiadają 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) praw do akcji serii I Spółki. Z chwilą zamiany praw do akcji serii I na akcje serii I Fundusze będą posiadały 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji, co będzie stanowić 9,19% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te będą uprawniały Fundusze do 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co będzie stanowić 8,28% ogólnej liczby głosów. Towarzystwo nie posiada informacji o terminie zamiany wyżej wskazanych praw do akcji na akcje Spółki."

Pliki do pobrania: