RAPORTY BIEŻĄCE
41/2016
Udzielenie pożyczki wewnątrzgrupowej

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 10 maja 2016 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Emitentem jako Pożyczkodawcą a spółką TP Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, zależną w 100% od Emitenta, jako Pożyczkobiorcą na kwotę 11.000.000 zł. Czas trwania umowy pożyczki wynosi 12 miesięcy z możliwością wcześniejszej spłaty przez Pożyczkobiorcę. Oprocentowanie stałe pożyczki wynosi 3,67 % w stosunku rocznym. Wartość oprocentowania została ustalona w oparciu o wysokość stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych z dnia zawarcia niniejszej umowy powiększonej o 2 punkty procentowe. Wartość podpisanej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: