RAPORTY BIEŻĄCE
46/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w lipcu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 21.014 tys. zł, co stanowi 121% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2016 roku (wyniosły 17.378 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 127.436 tys. zł, co stanowi 140% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 90.778 tys. zł).

W związku ze zmienioną prezentacją operacji sprzedaży naczep-cystern własnej produkcji - ujętej obecnie w przychodach netto ze sprzedaży (segment "Pozostałe"), a nie jak dotychczas poprzez wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, Zarząd przedstawia ponownie informacje o przychodach osiągniętych w czerwcu 2017 roku (raport bieżący 39/2017 z dnia 20.07.2017 r.) oraz informacje o przychodach osiągniętych w maju 2017 roku (raport bieżący 24/2017 z dnia 20.06.2017 r.) uwzględniające w/w zmianę prezentacyjną.

W załączeniu do niniejszego raportu zaprezentowano zrealizowane przychody w podziale na segmenty działalności za miesiąc lipiec, czerwiec i maj 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi.

Pliki do pobrania: