RAPORTY BIEŻĄCE
48/2017
Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6.10.2017 r. otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) następującej treści:

"Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz Acer Aggressive FIZ ("Fundusze") zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce TRANS POLONIA S.A. ("Spółka"), oraz przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

Przekroczenie przez Fundusze wspólnie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 3 października 2017 r. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 2 521 823 akcji Spółki, co stanowiło 11,04% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 2 521 823 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 4 października 2017 r. Fundusze posiadały 2 568 689 akcji Spółki, co stanowiło 11,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 2 568 689 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0."

Pliki do pobrania: