ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
5/2018
Uchwała Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu 21 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta rekomendacji przeznaczenia zysku (i) jednostkowego netto wypracowanego w 2017 roku, w wysokości 674.504,05 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote i pięć groszy oraz (ii) z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 4.121.592,71 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Emitenta, pod warunkiem uzyskania przez Zarząd Emitenta wymaganych zgód od instytucji finansujących Spółkę lub odpowiedniej modyfikacji umów kredytowych, zezwalających na dokonanie wypłaty dywidendy we wskazanej powyżej wysokości przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd Emitenta do podziału wynosi 4.796.096,76 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), co oznacza, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,21 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia jeden groszy).

Jednocześnie Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 21 maja 2018 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Emitenta dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, o którym mowa powyżej.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Pliki do pobrania: