ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
6/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Emitent") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art. 4021 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 25 czerwca 2018 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.;

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2017 r.;

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.;

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;

10. Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: