ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
7/2014
Spłata pożyczki.     

Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2012 z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia pożyczki przez Emitenta oraz raportu bieżącego numer 15/2013 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy pożyczki informuje, że w dniu 16 stycznia 2014r. Vataro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol („Pożyczkobiorca”) dokonał wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.151.648,77 zł. Pożyczkobiorca jest podmiotem zależnym od Dariusza Cegielskiego – Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: