RAPORTY BIEŻĄCE
8/2017
Szacunkowe wyniki Grupy Trans Polonia za rok 2016

‍Zarząd Trans Polonia S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2016:

- Przychody netto ze sprzedaży: 176.613 tys. zł

- EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): 24.626 tys. zł

Zarząd zwraca uwagę, że w/w wynik EBITDA obciążony jest poniesionymi kosztami akwizycji Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) w kwocie 2.855 tys. zł, które zostały uwzględnione w kosztach ogólnego zarządu.

Jednocześnie Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, którego publikację Spółka zaplanowała na dzień 31 marca 2017 roku, po zbadaniu danych przez biegłego rewidenta.

Pliki do pobrania: