RAPORTY BIEŻĄCE
9/2017
Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki Pana Dariusza Stanisława Cegielskiego oświadczenie złożone na podstawie § 16 ust. 3 i ust. 8 Statutu Spółki o powołaniu Pana Bartłomieja Stępnia i Pana Marcina Marczuka.

Pan Bartłomiej Stępień jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universität Berlin gdzie uzyskał tytuł magistra prawa niemieckiego (LL.M.). Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Odbył i ukończył aplikację adwokacką. Jako adwokat specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynków kapitałowych oraz prawie handlowym.

Obecnie jest Partnerem w Kancelarii EVERBERG, gdzie kieruje pracami zespołu zajmującego się obsługą spółek publicznych oraz organów korporacyjnych spółek. Do 2015 r. pełnił funkcję menadżera kierującego praktyką rynków kapitałowych w kancelarii Olesiński i Wspólnicy. Wcześniej pracował m.in. w Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec.

Brał udział w wielu projektach restrukturyzacji grup kapitałowych, przejęciach spółek publicznych i prywatnych. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie i koordynację przeglądów typu due diligence, obsługę prawną transakcji fuzji i przejęć (M&A), w tym zwłaszcza prowadzenie negocjacji w imieniu inwestora jak również udziałowców mniejszościowych. Autor publikacji wielu prasowych i książkowych w tym m.in. "Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków." Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Pan Marcin Paweł Marczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2005 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz partnerem w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Jego obszar zainteresowań koncentruje się na zagadnieniach dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów finansowych, w tym ofert publicznych, prawa korporacyjnego, przekształceń, podziałów fuzji i przejęć (transakcje M&A), prawa grup kapitałowych czy programów motywacyjnych dla kadr zarządzających spółek publicznych.

Doświadczenie zawodowe:

- Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) (1996 - 1999),

- Compensa S.A. (1999 - 2003),

- sędzia Sądu Polubownego przy KNF (2011 - 2013),

- PTU S.A. (2003 - 2006),

- Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni (2004 - 2007). Od 2007 partner zarządzający w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Ponadto Pana Marcin Marczuk zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych, w tym jako przewodniczący i wiceprzewodniczący kilkunastu spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych m.in.:

- DM DDPP Securites S.A. (od 2007),

- Grupa Berling SA (2008-2016)

- LZPS Protektor (2008-2009),

- ZPC Otmuchów S.A. (2010-2011),

- Gadu-Gadu S.A. (obecnie GG Network S.A) (2006-2008),

- Opera TFI S.A. (2005 - 2007),

- Mebelplast S.A. (2007-2013),

- Premium Food Restaurants S.A (2008-2016),

- Benefit Systems S.A. (od 2010),

- Polski Holding Nieruchomości S.A. (2011-2016),

- Betacom S.A. (2012-2016), Koncept-L SA (od 2012),

- Wikana SA (od 2016).

W latach 2011-2013 sędzia Sądu Polubownego przy KNF.

Zgodnie ze złożonym pisemnie oświadczeniem Pan Bartłomiej Stępień i Pan Marcin Marczuk nie wykonują w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów, nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pliki do pobrania: