Dariusz Cegielski

Pan Dariusz Stanisław Cegielski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny w Sopocie uzyskując dyplom magistra ekonomii o specjalizacji „Polityka transportowa” w Katedrze Transportu i Logistyki. W 2002 roku zdobył uprawnienia Ministra Skarbu kwalifikujące do członkostwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a w 2003 roku uprawnienia Ministra Infrastruktury do zarządzania krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami transportowymi zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

Od 1999 roku zajmuje się budowaniem rynku przewozów produktów chemicznych. Swoją karierę zawodową w tym zakresie rozpoczął w Malborskich Zakładach Chemicznych Organika S.A. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Dyrektora Spedycji Międzynarodowej w Organika Trans sp. z o.o., a następnie Wiceprezesa Zarządu w Organika Trans sp. z o.o. (lata 2002-2005).

Współpracował w swojej karierze z największymi, światowymi producentami branży petrochemicznej. Jest autorem nowatorskich rozwiązań w zakresie transportu i logistyki ciekłej chemii, wykorzystywanych w logistyce interkontynentalnej. Kierował międzynarodowym przedsiębiorstwem transportowo - spedycyjnym w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W grudniu 2004 roku założył spółkę Trans Polonia, w której objął funkcje Prezesa Zarządu. Natomiast od momentu utworzenia Grupy Kapitałowej Trans Polonia tj. od czerwca 2008 roku do dnia dzisiejszego pełni również funkcję Prezesa Zarządu GK Trans Polonia.

Do obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Trans Polonia należy:

  • wykonywania obowiązków i kompetencji wynikających ze sprawowania funkcji kierownika jednostki organizacyjnej i kierownika zakładu w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • przygotowanie i nadzorowanie realizacji strategii,
  • współudział w kreowaniu oraz czynny udział w realizacji polityki sprzedażowej,
  • współudział w kreowaniu rozwoju produktów i technologii,
  • bezpośredni nadzór oraz czynny udział w procesach akwizycyjnych.