Jan Suchanek

Pan Jan Suchanek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2010 roku złożył Egzamin Adwokacki i jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Założyciel i Wspólnik Zarządzający Suchanek, Stramski i Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni s.c., w ramach której świadczy usługi doradcze, w tym jako doradca osobisty, dla przedsiębiorstw z branży transportu i logistyki zarówno drogowej jak i kolejowej. Pełni ponadto funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku oraz pozostaje członkiem Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jan Suchanek ma również wieloletnie doświadczenie jako członek organów korporacyjnych podmiotów prawa handlowego, fundacji oraz spółdzielni.

W ciągu ostatnich pięciu lat pan profesor Jan Suchanek nie sprawował funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych konkurencyjnych wobec Spółki.

Jan Suchanek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat inwestorem giełdowym, nie posiada i nie posiadał akcji spółek publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Jan Suchanek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym