Michał Suchanek

Od 2020 roku Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym UG. Autor i współautor ponad 60 licznie cytowanych publikacji i wystąpień z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, transportu drogowego, mobilności, badań operacyjnych, ekonometrii i metod ilościowych. Laureat Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Koordynator i wykonawca kilkudziesięciu projektów z zakresu konsultingu, audytu operacyjnego i technologicznego, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: operacyjnego, finansowego i ryzyka. Autor i współautor sześciu zakończonych lub wciąż realizowanych projektów badawczych, w tym projektów w ramach programu Horyzont 2020. Autor opracowania badawczego na rzecz Komisji Europejskiej z zakresu analizy kosztów i korzyści wprowadzenia tachografów "smart".

W ciągu ostatnich pięciu lat pan profesor Michał Suchanek nie sprawował funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych konkurencyjnych wobec Spółki.

Michał Suchanek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat inwestorem giełdowym, nie posiada i nie posiadał akcji spółek publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Michał Suchanek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.